Habitat Grup Baix Emporda

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

Galicia espallada, unha recolleita da cultura galega

Galicia espallada,
              unha recolleita da cultura galega     

Galiza espallada

Galiza espallada inaugurose o 25 de xullo de 2002. Daquela había moi pouco de Galiza na rede. O tema de Galiza atrae á diáspora galega en todo o mundo e é por iso que Galiza espallada tén case 2 millóns de páxinas vistas ao ano. Galiza é un tema que interesa á emigración galega e polo tanto os vínculos coa cultura de Galiza non ten sido curtados. Galiza espallada é o sitio do emigrante galego en todo o mundo, onde seguramente terá perdido a súa cultura e a súa lingua galega. Aquí os galegos e os seus descendentes atoparán as bases para recuperar a cultura galega e o galego, isto é, a lingua de Galiza. E dentro da cultura galega poderá optar por se mergullar en tópicos como o galeguismo, a historia de Galiza, con especial énfase na literatura galega, os seus bens culturais coma música ou gastronomía, os seus costumes, lendas, crenzas, o Camiño de Santiago, xeografía, festas, heroes, mártires de Galiza, mulleres galegas de tódolos tempos, os Cantares Galegos de Rosalía de Castro, parágrafos de Sempre en Galiza de Castelao e moitísimas cousas máis, todas coa intención de facerlle recuperar ao galego a súa cultura, o seu orgullo e o que é propio de seu.

Desde os primixenios guerreiros celtas que ocuparon Galiza, pasando pola Proclama de Wellington, vencedor de Napoleón, quen daba sona aos galegos de ser os máis valentes do mundo, até a calculadora do galego Ramón Verea, a primeira do mundo no seu tipo e que hoxe descansa no museo IBM de Nova York ou o futbolín, outro invento galego.

Este emprendemento é de corazón polos nosos devanceiros galegos e para os galegos espallados en todo o mundo. Sen un carto de ningún goberno, quizais por querer ser republicanos como Castelao, o guieiro galego, e quizais porque os galegos que din selo non o son.

Entra amiga galega, entra amigo galego, a esta a túa Galicia espallada. Sodes benvidos.

Galicia espalladaGalicia espallada se inauguró el 25 de julio de 2002. En ese entonces había poco de Galicia en la red. El tema de Galicia atrae a la diáspora gallega en todo el mundo y es por eso que Galicia espallada tiene casi 2 millones de páginas vistas al año. Galicia es un tema que interesa a la emigración gallega y por lo tanto los vínculos con la cultura de Galicia no han sido cortados.

Galicia espallada es el sitio del emigrante gallego en todo el mundo, donde seguramente habrá perdido su cultura y su lengua gallega. Aquí los gallegos y sus descendientes encontrarán las bases para recuperar la cultura gallega y el gallego, esto es, la lengua de Galicia. Y dentro de la cultura gallega podrá optar por bucear en tópicos como el gallegismo, la historia de Galicia, con especialidad énfasis en la literatura gallega, sus bienes culturales como música o gastronomía, sus costumbres leyendas, creencias, el Camino de Santiago, geografía, fiestas, héroes, mártires de Galicia, mujeres gallegas de todos los tiempos, el Cantares gallegos de Rosalía de Castro, párrafos de Siempre en Galicia de Castelao y muchísimas cosas más, todas con la intención de hacerle recuperar al gallego su cultura, su orgullo y lo que es suyo propio.
Desde los primigenios guerreros celtas que ocuparon Galicia, pasando por la Proclama de Wellington, vencedor de Napoleón, que daba fama a los gallegos de ser los más valientes del mundo, hasta la calculadora del gallego Ramón Verea, la primera del mundo en su tipo, que hoy descansa en el museo IBM de Nueva York o el futbolín, otro invento gallego.

Este emprendimiento es de corazón por nuestros ancestros gallegos y para los gallegos espallados en todo el mundo. Sin un centavo de ningún gobierno, quizás por querer ser republicanos como Castelao, el guía gallego y quizás porque los gallegos que dicen serlo no lo son.

Entra amiga gallega, entra amigo gallego, a esta tu Galicia espallada. Son bienvenidos.Este sitio web ha sido diseñado por ServiWeb Servicios Informáticos que realiza Diseño Web Adaptativo y Diseño web adaptativo para dispositivos móviles.