Habitat Grup Baix Emporda

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

Plásticos galegos

Castelao


Textos del libro Castelao artista de Luí SeoaneDebuxo de Castelao

Non son pastores de Belén, son labregos que van paga-los foros

No son pastores de Belén, son labriegos que van a pagar los fueros


Castelao, conscente dende os comenzos da importancia da finalidade do seu arte, foi oprimeiro que na penínsua introduce nas léndas dos seus dibuxos os problemas da economía. El sabía a importancia que estes problemas teñen pra o pobo e como podíase servir a uns ideales presentando as contradiciós económicas da sociedade galega.

Castelao, consciente desde los comienzos de la importancia de la finalidad de su arte, fue el primero que en la península introduce en las leyendas de sus dibujos los problemas de la economía. El sabía la importancia que estos problemas tienen para el pueblo y como se podía servir a unos ideales presentando las contradicciones económicas de la sociedad gallega.

Non se trataba solo de refrexar a miseria do labrego e do mariñeiro, senón de establecer de xeito gráfico os motivos deste empobrecimento e a suxección política e social á economía.

No se trataba sólo de reflejar la miseria del labriego y del marinero, sino de establecer de modo gráfico los motivos de este empobrecimiento y la sujeción política y social a la economía.

Debuxo de Castelao

Non enterran cadavres, enterran semente

No entierran cadáveres, entierran semilla


Debuxo de Castelao

A derradeira lección do mestre

La lección final del maestro
No álbum "Nós" podemos atopar algúns exempros, aqueñes cuias léndas din:  "Decían que eras probe e tiñas unha vaca, ¿eh?", "As sardiñas volverían si os gobernos quixesen", "Non son pastores de Belén, son pastores que van a pagalos foros", "Dous vellos amigos: os foros e as oblatas", "Os esclavos do fisco", etc.

En elálbum "Nós" podemos encontrar algunos ejemplos, aquellos cuyas leyendas dicen: " Decían que eras pobre y tenías una vaca ¿eh?", "Las sardinas volverían si los gobiernos quisiesen", "No son pastores de Belén, son pastores que van a pagar los foros", "Dos viejos amigos: los foros y las oblatas", "Los esclavos del fisco", etc.

Tiña sabido que o primeiro paso pra que un pobo se liberte de calquer tiranía teno de producir de sua economía. Pouco importan ao pobo as difrenzas de outro tipo por moi fundamentales que nos parezan, cando as que se sofren de xeito inmediato son aquelas medidas coercitivas que se refiren ao sostén das necesidades do fogar.

Tenía sabido que el primer paso para que un pueblo se liberte de cualquier tiranía tiene que producirlo de su economía. Poco importan al pueblo las diferencias de otro tipo por muy fundamentales que nos parezcan, cuando las que se sufren de modo inmediato son aquellas medidas coercitivas que se refieren al sostén de las necesidades del hogar.

Debuxo de Castelao

Queiman, rouban e asesinan no teu nome

Queman, roban y asesinan en tu nombre
Debuxo de Castelao

Arriba os probes do mundo

Arriba los pobres del mundo
Cando Castelao presenta unha moitedume de emigrantes, cuia lénda di: "En Galiza no se pide. Emígrase", señala o úneco camiño, o da emigración a América que durante cuasi un século servíu ao Estado español non soio pra resolver paralizándoo, polos xiros e as obras que se facían en Galicia cos cartos de americanos, ou pra non resolver, o problema económico e social galego.

Cuando Castelao presenta una muchedumbre de emigrantes, cuya leyenda dice: " En Galicia no se pide. Se emigra", señala el único camino, el de la emigración a América que durante casi un siglo sirvió al Estado español no sólo para resolver paralizándolo, por los giros y las obras que se hacían en Galicia con los pesos de americanos, o para no resolver, el problema económico y social gallego.

Galicia era i é un país cuias mellores enerxías íbanse gastar, gastanse, nunha proporción considerábel na emigración en beneficio das clases dominantes, e da chamada unidade nacional.

Galicia era y es un país cuyas mejores energías se iban a gastar, se gastan, en una proporción considerable en la emigración en beneficio de las clases dominantes, y la llamada unidad nacional.

Debuxo de Castelao

Van matarnos pero venceremos

Van a matarnos pero venceremos

Debuxo de Castelao

Así aprenderán a non ter ideas

Así aprenderán a no tener ideas
O diñeiro de América servíu pra redimir foros, pagar contribuciós, liberar hipotecas e crear algún que outro medio de progreso que nin o Estado central nin as clases pudentes de Galicia, tan culpables das nosas desditas como o estado central, foron capaces de crear.

El dinero de América sirvió para redimir foros, pagar contribuciones, liberar hipotecas y crear algún que otro medio de progreso que ni el Estado central ni las clases pudientes de Galicia, Tan culpables de nuestras desdichas como el estado central, fueron capaces de crear.

PÁXINA SEGUINTE