Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

BREVE HISTORIA DA M?ICA TRADICIONAL GALEGA

A tradici? musical do pobo galego xa era moi co?cida na antig?dade. Proba disto son as referencias escritas que se atoparon e nas que falan sobre  os habitantes de Galicia daquela, deste xeito: "despois de beber bailan cantando o son de frautas e trompetas".   

Tam? hai testemu?s desa ?oca, nalg?s relatos das "Guerras P?icas" falando dos guerreiros da "Rica Galicia  que marchan con Anibal, cantando na s? estra? lingua".  

A?da que  nos tempos romanos existen referencias continuas ? musicalidade  e l?ica dos galegos a ?oca clave e moi importante da musica galega foi nos s?ulos XII e XIII.  

M?ico medievalOs comezos da l?ica galego-portuguesa sit?nse no derradeiro cuarto do s?ulo XII, acadando o seu per?do de esplendor no s?ulo XIII e primeira metade do XIV; a morte do Conde de Barcelos, o derradeiro mecenas trobadoresco, no 1354, marca o final da Escola Galego-portuguesa e o inicio da decadencia.  

Con todo, o prestixio acadado polo trobadorismo galego foi tal que os seus ecos resoar? a?da por toda a Pen?sula durante 150 anos m?s. Esta etapa corresp?dese maioritariamente coa chamada Era Compostel? asociada ?bispo Xelm?ez, art?ice en boa medida do esplendor santiagu? e galego. Constit? a culminaci? pol?ica do Reino de Galicia, feito perfectamente visible no seu predominio no conxunto cristi? do occidente peninsular e nas aportaci?s art?ticas realizadas ?cultura universal: o rom?ico compostel?, unha brillante prosa latina e a l?ica dos Cancioneiros. 

Alfonso X El SabioNa l?ica relixiosa at?anse as "Cantigas de Santa Mar?", escritas polo rei Afonso X O Sabio, e na l?ica profana, p?ense lembrar alg?s como "Cancionero de Ajuda", "Pergamino Vindel", etc. Todos eles amosan a riqueza e esplendor da l?ica e m?ica galegas nesa ?oca dourada, na que Galicia era a principal referencia no eido cultural europeo.  

Na documentaci? existente neste per?do e dentro do feito musical galego,  ten grande importancia a mestura que se atopa entre as formas cultas e as  formas populares, que segu?n mantendo caracter?ticas pag? , ?dicir precristi?, polo xeral  celtas.  

Despois do s?ulo XIV, Galicia baixo a dominaci? de Castela, comeza a esmorecer  como foco cultural e social europeo. ?a ?oca chamada dos "S?ulos Escuros" , pola falta de  informaci? que hai deses tempos.  

A excepci? das figuras de Perfecto Feijoo e Frei Mart? Sarmiento, ?na segunda metade do s?ulo XIX e cos albores do galeguismo, cando se comeza ter  novamente noticias da nosa m?ica,  e foise conservando  no pobo.  As?xorden os primeiros poetas rom?ticos galegos  que identificaron a tradici? po?ica co folclore musical de Galicia. Destes tempos p?ese lembrar coma  exemplo "A gaita  gallega" de Juan Manuel Pintos (1853).  

A aparici? do primeiro traballo de estudio musical do folclore galego foi o chamado "Cancioneiro de Castro Sampedro" publicado no s?ulo XX.

 

 

M?ica Beatriz Su?ez Groba

VER M?S TEMAS DA NOSA CULTURA: ENTRA AQU?/a> >