Habitat Grup Baix Emporda

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

 

Alfonso Daniel Rodriguez Castelao

CastelaoLíder eterno da galeguidade

“SEMPRE EN GALIZA" VI,  Libro Primeiro (fragmento)

A esta fala popular, viva e gloriosa, os imperialistas chámanlle dialecto. Mais eu preguntarialles: “¿dialecto de que idioma? ¿do que vós chamades español?” De ningunha maneira, porque o idioma que vós impuxéchedes pola forza é un irmán menor do galego, “¿Acaso queredes dicir que é un dialecto do latín?”. Pois entón, chamádelle dialecto ó francés, ó italiano, ó rumano, porque tamén son fillos do latín e irmáns do galego.

E diríalles máis: “ Prohibíchedes o galego nas escolas para producir no espíritu dos nosos rapaces un complexo de inferioridade, facéndolles crer que falar galego era falar mal e que falar castelán era falar ben. Expulsáchedes o galego das igrexas, facendo que os representantes de Cristo explicaran o Evanxeo no idioma oficial, que o pobo non falaba nin comprendía ben. Refugáchedes o galego ante os Tribunais de xustiza e chegáchedes a castelanizar barbaramente as toponimias galegas. ¿E de que vos valeu? Porque despois de máis de catro séculos de política asimilista, exercida con toda riqueza de astucias e violencia, o noso idioma está vivo. Sodes, pois, uns imperialistas fracasados”.   (.......)

Un idioma no nace pola vontade xenial dun grupo de homes; nace pola predisposición psicoloxica dun pobo, que, en condicóns históricas favorables, crea unha cultura e a súa correspondente maneira de expresión. Porque un idioma é o corpo sensible dunha cultura, e todo atentado á lingua peculiar dun pobo representa una atentado á súa cultura peculiar. Mais os pobos teñen unha forza máxica, invulnerable, e por iso, as nacións asoballadas poden verse privadas do seu poder creador, ou poderán converterse en parásitos da cultura dominante; pero endexamais se deixan asimilar. 

O problema do idioma de Galiza é, pois, un problema de dignidade e de liberdade, pero máis que nada é un problema de cultura. Estamos fartos desa cultura esterilizada que nos fan mamar por biberón. Nós queremos mamar a cultura na propia teta. Pedimos garantías legais para o desenrolo natural do noso espírito, porque queremos volver a presentarnos dignamente no mundo, lavando nas mans o ouro da nosa cultura (sabiduria manisfestada) para ofrendalo ó acervo espiritual da Humanidade.           “SIEMPRE EN GALICIA”  VI,  Libro primero (fragmento)

A esta lengua popular, viva e gloriosa, los imperialistas le llaman dialecto. Más yo les preguntaría: “¿dialecto de que idioma? ¿del que Uds. llaman español?” De ninguna manera, porque el idioma que Uds. impusieron por la fuerza es un hermano menor del gallego ,”¿Acaso quieren decir que es un dialecto del latín?”.Pues entónces,llámenle dialecto al francés, al italiano, al rumano,  porque también son hijos del latín y hermanos del gallego.

Y les diría más: ”Prohibisteis el gallego en las escuelas, para producir en el espíritu de nuestros niños un complejo de inferioridad, haciéndoles creer que hablar gallego era hablar mal y que hablar castellano era hablar bien. Expulsásteis el gallego de las iglesias, haciendo que los representantes de Cristo explicaran el Evangelio en el idioma oficial, que el pueblo no hablaba ni entendía bien. Rechazásteis el gallego ante los Tribunales de justicia y llegásteis a castellanizar bárbaramente las toponimias gallegas. ¿Y de que os valió? Porque después de más de cuatro siglos de política de asimilación, ejercida con toda riqueza de astucias y violencia, nuestro idioma está vivo. Sois, pues, unos imperialistas fracasados”.  (.....)

 

Un idioma no nace por la voluntad genial de un grupo de hombres; nace por la predisposición sicológica de un pueblo, que,  en condiciones históricas favorables, crea una cultura y su correspondiente manera de expresión. Porque un idioma es el cuerpo sensible de una cultura, y todo atentado a la lengua peculiar de un pueblo representa un atentado a su cultura peculiar. Pero los pueblos tienen una fuerza mágica, invulnerable, y por eso, las naciones avasalladas pueden verse privadas de su poder creador, o podrán convertirse en parásitos de la cultura dominante; pero nunca jamás se dejan asimilar.

El problema del idioma de Galicia es, pues, un problema de dignidad y libertad, pero más que nada es un problema de cultura. Estamos hartos de esa cultura esterilizada que nos dan de mamar por biberón. Nosotros queremos mamara la cultura de la propia teta. Pedimos garantías legales para el desarrollo natural de nuestro espíritu, porque queremos volver a presentarnos diganamente en el mundo, lavando en las manos el oro de nuestra cultura (sabiduría manifestada) para ofrendarlo al acervo espiritual de la Humanidad.

www.galiciaespallada.com.ar