Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

O CIPRIANILLO NAS CRENZAS GALEGAS

Segundo as crenzas galegas, O Ciprianillo ou o chamado tam? "salterio de San Cibr?", era un libro de maxia no que se atopaban as artes diab?icas e os rituais necesarios para a busca e achado dos tesouros que os "encantos" e os "mouros" ti?n gardados nos castros, furnas e m?oas. Tam? quen o posu?, ti? o poder de facer fuxir ?demo. 

Foi un libro de culto xeral en Galicia, desexado e buscado por moitos. Quiz? o seu ?ito era debido ?incalculable n?ero de tesouros buscados nos monumentos prehist?icos, ou tam? pola abundancia de metais nativos e preciosos no noso chan. 

Por toda Galicia, en moitas das s?s aldeas, exist? a crenza popular , que hab? quen ti? escondido este tan famoso libro, e este feito deu lugar a moit?imas lendas e contos. 

Salterio O Ciprianillo trat?ase dun arcano volume composto de rituais e receitas m?icas, envolto nun profundo misterio, tanto no que se refire ?s? composici? xeral, coma no que respecta ?s? orixe, que ?atribu?a a San Cibr?, pero a realidade ?que se perde na profundidade dos tempos.

Dic?se que este laborioso traballo conti? tam? t?nicas de exorcismo, e rituais contra os feitizos, o mal de ollo e o meigallo, segredos m?ticos sobre xenios bos e malos, etc.

Na acepci? vulgar galega, o encanto ?un ente misterioso da mitolox? popular que se converte en ser material e activo, malia as s?s calidades sobrenaturais.

Os encantos, coma tam? os mouros e outros seres m?ticos da nosa terra, son os que gardaban os haberes ou fabulosos tesouros que se pensaba, estaban agachados nas covas, nos conventos derrubados, nos castelos ruinosos, e en todos aqueles lugares abandonados.

Para usar con ?ito o Ciprianillo hab? que busca-la "herba cabreira" e, ademais, era necesaria a presencia dun cura que, revestido de estola, soubese ler e "desler" no fant?tico libro e que tam? tivese moito valor, porque cando sa?e o encanto en forma de serpe, non deb? suspende-la lectura nin fuxir, pois se fac? unha ou outra cousa quedar? enfeitizado el e os seus acompa?ntes.

Esta cerimonia ou pr?tica supersticiosa hab? que realizala formando un c?culo no chan e met?dose nel. Unha vez dentro todo o grupo, e lendo o cura sen deterse t?alas f?mulas e ensalmos do libro, o feitizo amos?ase coas ocultas riquezas, deix?aas e desaparec? tan axi? se debuxase unha cruz dentro do mesmo c?culo.

Alg?s dos nosos escritores deron por certa a existencia do Ciprianillo, entre eles Barreiro de V?quez Varela no seu libro "Brujos y astr?ogos de Galicia". Afirmaba Murgu? que no contido deste libro de grande sona e nas f?mulas que nel se expo?an, eran visibles as pegadas das superstici?s celtas.San Cibr? de Gul?s

O Ciprianillo tam? era unha axuda para facer pactos con esp?itos infernais sen sufrir dano ning?. Para iso, o que se dic? ?que hab? que trazar no chan un c?culo cunha rama de abeleira, despois de ter dito unha serie de frases en lat? con moita devoci? e levar un carneiro negro. Dese xeito, logo aparecer?n moitos fantasmas porque o demo non quer? que se descubrisen as s?s riquezas ocultas. Pero o buscador de tesouros non deb? fuxir sen? todo o contrario.

Tam? se dic? que nun capitulo deste libro, estaba explicada a forma de facer chover e afasta-las treboadas, seguindo para iso unha serie de rituais.

O Ciprianillo sempre foi un libro moi dif?il de conseguir, porque era celosamente gardado e fixo afastar demos e malos esp?itos ?longo dos s?ulos nas lendas e crenzas galegas.

 

 

M?ica Beatriz Su?ez Groba

- Bibliograf? consultada:    "breviario enciclop?ico", eladio rodr?uez g?zalez

 

 

VER M?S TEMAS DA NOSA CULTURA: ENTRA AQU?/a>