Habitat Grup Baix Emporda

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

Ramón Cabanillas

Da miña zanfona   pag 389

 

...
Estes versiños sin quentor nin pulo
son da mediocre caste eslavazadaParrulos
do aparvado parrulo
que de chapuzo en tropezón, a eito,
camiña, voa e nada;
pro faino de tal traza e tan sin xeito
que calisquera se decata axiña
que nin nada, nin voa, nin camiña. ... De mi zanfona

Estos versitos sin tibieza ni pulimento

son de la mediocre casta esclavizada

del entontecido pato

que de chapuzón en tropezón, sin parar,

camina, vuela y nada;

pero lo hace de tal traza y tan sin modo

que cualquiera se apercibe pronto

que ni nada, ni vuela, ni camina.

...

   

    Da miña zanfona                pag 392

Na rúa, na vereda ou no sendeiro,

veciño ou estranxeiro,

cando de fame ou de dolor abales

acode ó probe: sin saber quen eres

daráche do seu pan no seu alboio

¡seia a que seia a língoa que lle fales!

Do ricaz nada esperes:

faguendo a doca ou duro como un croio

contestaráche ó canto

¡que non sabe latin nin esperanto!

  De mi zanfona

 

En la calle, en la vereda o en el sendero,

vecino o extranjero,

cuando de hambre o de dolor te agites

acude al pobre: sin saber quien eres

te dará de su pan en su choza

¡sea cual sea la lengua que le hables!

 

Del ricacho nada esperes:

haciendo el tonto o duro como una piedra

te contestará al instante

¡que no sabe latín ni esperanto!

  Da miña zanfona         pag 393

Ninguén, no desconcerto

d-esta casa sin dono,

sabe si está desperto

ou metido n-un sono.

Mais, soñando ou durmido,

ten sempre a Dios presente

e obra, como é debido,

honrada e nobremente.

Porque, xa estés en vela

ou en sono profundo,

a verdade has sabela

cando saias do mundo.

...

   De mi zanfona

 

Nadie, en el desconcierto

de esta casa sin dueño,

sabe si está despierto

o metido en un sueño.

Pero, soñando o dormido,

ten siempre a Dios presente

y obra, como es debido,

honrada y noblemente.

Porque, ya estés en vela

o en sueño profundo

la verdad la sabrás

cuando salgas del mundo.

...  

    Da miña zanfona         pag 393

O Plutón, que é un afumado,

e o Neptuno, que é un malxenio,

por non sei qué de que deusa

armaron unha dos demos,

e o rei das ágoas, rabioso

máis que o mesmo Cancerbeiro,

mandoóulle ó mar que matase

o lume bravo do inferno.

....

Ademais, con tanto pillo

como anda solto e sin freo,

fáise mester de xusticia

que haxa un pouquiño de inferno

  De mi zanfona

 

El Plutón, que es un ahumado,

y el Neptuno, que es un mal genio,

por no se qué de que diosa

armaron una de los demonios,

y el rey de las aguas, rabioso

más que el mismo Cancerbero,

le mandó al mar que matase

el fuego bravo del infierno.

...

Además, con tanto pillo

como anda suelto y sin freno,

hace menester de justicia

que haya un poquito de infierno

  Da miña zanfona                  pag 394

A Peste, a Fame e a Guerra

fixeron trato co-a Morte

para valeirar a terra;

mais a Vida foi máis forte.

A Intrusa dóuse tal xeito

e tal presa no segar,

que un río de sangue, a eito,

embermellóu terra e mar.

Pro perdéu a fouce e fío,

a Morte entróu en canseira

e o sangue podre do río

afogóuna na esterqueira.

A Vida chea de dores,

inda cuberta de loitos

siguéu abrochando frores

¡ e enchendo a terra de froitos !

  De mi zanfona

 

  La Peste, el Hambre y la Guerra

hicieron trato con la muerte

para vaciar la tierra;

pero la Vida fue más fuerte.

La Intrusa se dio tal modo

y tal prisa en el segar,

que un río de sangre, sin parar,

enrojeció tierra y mar.

Pero perdió la hoz el filo,

la Muerte entró a cansarse

y la sangre podrida del río

la ahogó en la esterquera.

La Vida llena de dolores,

todavía cubierta de lutos

siguió brotando flores

¡ e llenando la tierra de frutos!

    Da miña zanfona              pag 395

Adiós si nos arredamos,

ó pasar como ó saír;

sempre Adiós n-este ir e vir

sin ver onde camiñamos.

¡Adiós! E nunca pensamos

n-esta inmutabre verdade

chea de fonda inquedade:

¡Un día, será ese Adiós

un adiós para ir a Dios

entrando na eternidade!

  De mi zanfona

 

Adiós si nos alejamos,

al pasar como al salir;

siempre Adiós en este ir y venir

sin ver donde caminamos.

 ¡Adiós! Y nunca pensamos

en esta inmutable verdad

llena de honda inquietud;

¡ Un día, será ese Adiós

un adiós para ir a Dios

entrando en la eternidad !

  Da miña zanfona                  pag 396

...

En van teu ardor temperas

botando man da razón;

ó que de alma e corazón

ferida de amor esperas

nada val pecharlle a porta:

¡ó páxaro non lle importa

que non haxa carreteras!

  De mi zanfona

...

 

En vano tu ardor atemperas

echando mano a la razón;

al que de alma y corazón

herida de amor esperas

nada vale cerrarle la puerta:

¡al pájaro no le importa

que no haya carreteras!

    Pax     Pax  398

Virán os días craros

do místico Nadal

que anunciaron as voces

proféticas de Ossián.

A espada sanguiñenta

será ferro de arar

e enchérase de rosas

a roseira da Paz.

Os que levóu a fame

ós eidos tornarán

e queceránse as almas

no lume do fogar.

Virán os días craros

e bicando ós irmáns

o Cristo irá de novo

sobre as ágoas do mar.

Morta a Besta que o mundo

enchéu de solimán,

ten de baixar da outura

a pomba do Grial.

E os anxes e as caustras

a unha cantarán:

¡Groria, a Dios no outo ceo!

¡Paz ós homes no chan!

  Paz Paz

 

Vendrán los días claros

de la mística Navidad

que anunciaron las voces

proféticas de Ossián.

La espada sangrienta

será hierro de arar

y se hinchará de rosas

el rosal de la Paz.

Los que llevó el hambre

a los campos volverán

y se calentarán las almas

en el fuego del hogar.

Vendrán los días claros

y besando a los hermanos

el Cristo irá de nuevo

sobre las aguas del mar.

Muerta la Bestia que el mundo

llenó de veneno,

ha de bajar de la altura

la paloma del Grial.

Y los ángeles y las chozas

a una cantarán:

¡Gloria, a Dios en el alto cielo!

¡Paz a los hombres en la tierra!

    Da miña zanfona    pag 399

O aspro e duro callo

recrecido na man

pol-a crúa rudeza do traballo

fáise dondo e levián,

con moleza de armiño,

cando acariña e xoga cun meniño.

Aquel que non gozóu o soave encanto

do anxélico mirar e o bico santo

da nai que apreixa 

o fillo contra o seo

e lle dá doce arrolo

no berce do seu colo,

nin sabe como é ni-onde está o ceo.

N-este mundo noxento e desleigado

soio tres cousas hai

que fan caír o home axoellado:

¡Dios, o Neno, e a Nai!

  De mi zanfona

 

El áspero y duro callo

crecido en la mano

por la cruda rudeza del trabajo

se hace blando y liviano,

con suavidad de armiño,

cuando acaricia y juega con un nenito.

Aquel que no gozó el suave encanto

del angélico mirar y el beso santo

de la madre que aprieta 

el hijo contra el seno

y le dá dulce arrullo

en la cuna de su pecho,

ni sabe como es ni donde está el cielo.

En este mundo asqueroso y desamorado

solo tres cosas hay

que hacen caer el hombre arrodillado:

¡Dios, el Niño, y la Madre!

 

 

Fonte: Ramón Cabanillas - Obra completa - Ediciones Galicia