Habitat Grup Baix Emporda

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

Ramón Cabanillas

Saraibiñas      

                    

¡Alma rexional e ardente

canta anque che coste bágoas!lume

¡Teus cantares son semente!

 

¡Hastra que os ladrós enxorden,

antre as “saraibas” que bican

pón as que firen e morden!

 

Está cativa a roseira,

mais, dimpóis de tanto inverno...

¡ Suevia ha de ter primaveira!

 

¡Xa sei, xa sei que fan falla

moitas fouces, moitos mistos

e moitos feixes de palla!

 

Axiña esperta Galicia

que xa se cuspe ós caciques

e fai ruxir a inxusticia!

 

¡Xa o novo día aluméa!

¡Xa a Sociedá dos labregos

ten choza propia na aldea!

 

A noite é fría y escura

pro ó fin, o amañecer

trainos c-o sol a quentura!

 

¡Patriano, o meu rogo ecoita!

¡Eu quero un posto á túa veira

no roxo día de loita!

 

 

Granizadas

 

¡ Alma regional y ardiente

canta aunque te cueste lágrimas!

¡Tus cantares son semillas!

 

¡Hasta que los ladrones ensordezcan,

entre el "granizo" que besa

pon las que hieren y muerden!

 

Está cautivo el rosal,

pero, después de tanto invierno...

¡Suevia ha de tener primavera!

 

¡Ya sé, ya sé que hacen falta

muchas hoces, muchas cerillas

y muchos fardos de paja!

 

Pronto despierta Galicia

que ya escupe a los caciques

y hace rugir la injusticia!

 

¡Ya el nuevo día alumbra!

¡Ya la Sociedad de los labriegos

tiene choza propia en la aldea!

 

La noche es fría y oscura

pero al fin, el amanecer

nos trae con el sol la tibieza!

 

¡Patriota, mi ruego escucha!

¡Yo quiero un puesto a tu lado

en el rojo día de lucha!

  Fonte: Ramón Cabanillas - Obra completa - Ediciones Galicia - pág 91