Habitat Grup Baix Emporda

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

Ramón Cabanillas

A lúa

A fouce esquecida

           

II

 

Todo lle véu xunto.

 

Ó empezo do ano

morréulle a filliña

que era o seu amparo.

Dimpóis, tivo un preito,

vencéuse o reparto,

perdéu media anada

en xiadas e orballos,

e ó cair as rendas

topóuse trabado,

co-a –agoa ó pescozo,

sin froitos nin cartos.

 

Fói oxe a disgracia.

 

A cousa das catro 

chegaron dous homes

c-o alcalde pedáneo.

Papeles arriba, 

papeles abaixo,

esquirbe que esquirbe,

fixéronlle o embargo.

 

Quedóuse por portas,

sin chouza nin agros.

Xa non ten remedio.

Ya está de prestado.

 

III

 

É noite e a lúa

seus raios desfía.

 

¿Qué é aquelo que-en medio

da eira rebrila?

 

¿Qué é aquelo que loce

como unha estreliña

e fái que o labrego

tembrando se espila?

 

¡Das xentes do embargo

librada á rapiña,

no chan, unha fouce

quedóu esquecida!

 

O probe paisano,

erguéndose axiña,

a fouce recolle

como unha reliquia;

e o mesmo que fora

aquela filliña

que Dios lle levara,

xa a arrolla xa a bica,

rosmando antre dentes:

 

¡Ou fouce bendita,

xa séi o que queres!

¡Que faga xusticia!

 

 

 

   

 

La hoz olvidada

 

II

 

Todo le vino junto.

 

Al comienzo del año

le murió la hijita

que era su amparo.

Después, tuvo un pleito,

se venció el reparto,

perdió media cosecha

en heladas y lloviznas,

y al caer las rentas

se encontró trabado,

con el agua al cuello,

sin frutos ni dinero.

 

Fue hoy la desgracia.

 

A eso de las cuatro 

llegaron dos hombres

con el alcalde del barrio.

Papeles arriba, 

papeles abajo,

escribe que escribe,

le hicieron el embargo.

 

Se quedó en la puerta,

sin choza ni campo.

Ya no tiene remedio.

Ya está de prestado.

 

III

 

Es noche y la luna

sus rayos deshila.

 

¿Qué es aquello que en medio

del campo rebrilla?

 

¿Qué es aquello que luce

como una estrellita

y hace que el labriego

temblando se espabila?

 

¡De la gentes del embargo

librada de la rapiña,

en el suelo, una hoz

quedó olvidada!

 

El pobre paisano,

irguiéndose pronto,

la hoz recoge

como una reliquia;

y lo mismo que fuera

aquella hijita

que Dios le llevara,

ya la arrulla ya la besa,

farfullando entre dientes:

 

¡Oh hoz bendita,

ya se lo que quieres!

¡Que haga justicia!

 

 

Fonte: Ramón Cabanillas - Obra completa - Ediciones Galicia - pág.145