Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

Manifiesto da Asamblea Nazonalista de Lugo - 17 de noviembre de 1918

"Velah?o que Vicente Risco nos ense?u fai 22 anos, cando era xefe dos nacionalistas galegos. Dous anos antes ( 17 e 18 de novembro de 1918) celebr?ase en Lugo a xuntanza dos galeguistas, para redactaren o seu primeiro programa, e pr?iamente acordaron o siguente: 'Tendo Galiza todal-as caraiter?ticas esenciaes d-unha nacionalidade, n? nome?onos, d-hoxe para sempre, 'nacionalistas galegos' , xa que a verba 'rexionalismo' non recolle todal-as aspiraci?s nin encerra toda a intensidade dos noso problemas' "

Castelao - "Sempre en Galiza"

    En esta primera ?oca de las Irmandades, su ?ito sociol?ico es relativamente importante, aunque no consigan implantaci? fuera de la peque? burgues? urbana. La indefinici? ideol?ica tambi? caracteriza esta etapa de 1916-1918, tal como preanuncia el mismo t?ulo del citado folleto de Villar Ponte ( 'Nacionalismo gallego. Nuestra afirmaci? regional' ) y como confirma la pol?ica seguida por las Irmandades: todav? en julio de 1917 se definen como regionalistas y mantienen intensas relaciones con los regionalistas catalanes, propiciando viajes de Camb?a Galicia y de galleguistas a Catalu?. Esta alianza catalana y la propia vocaci? electoral que las Irmandades heredan de la tradici? solidaria y federal, impulsan su particiaci? en las elecciones municipales de 1917 y en las generales de 1918, con Lois Porteiro de candidato por Celanova. Los numerosos votos obtenidos no ocultaron el fracaso, que aconseja la rectificaci? de la l?ea pol?ica de las Irmandades. Rectificaci? que se produce en la I Asamblea de las Irmandades, celebrada en Lugo los d?s 17 y 18 de noviembre de 1918, donde se elabora una declaraci? fundamental en la historia del galleguismo.

  Os persoeiros das Irmandades da Fala reunidos en Asamblea magna tida na cidade de Lugo nos d?s 17 e 18 do mes da data para conquerir do Goberno da S? Maxestade El-Rei a autonom? integral da Naci? Galega e fixar nun programa concreto as que coidan testas soluci?s ? problemas que interesan dun xeito fond?imo ?vida nacional da Galicia, aprobaron e soste?n, co coraz? ateigado de espranza e ollos postos no porvir da Nai Terra, as seguintes conclusi?s, que fan p?licas para co?cimento e meditaci? do pobo galego nesta hora solemne do dealbar das nacionalidades que sinten tremelar a s? alma e fan xurdir a s? personalidade.
I. Previa

Bandeira de Galicia    Tendo Galicia todas as caracter?ticas esenciais de nacionalidade, n? nome?onos, de hoxe para sempre, nacionalistas galegos, xa que a verba 'rexionalismo' non recolle todas as aspiraci?s nin encerra toda a intensidade dos nosos problemas.


  En el Manifiesto da Asamblea Nazonalista de Lugo qued?expresado el ideario del nacionalismo gallego que, partiendo de la Irmandade coru?sa, se vio beneficiado ya en esta primera asamblea luguesa con el aporte del grupo orensano, de tanta incidencia posterior en la evoluci? del nacionalismo ( Risco, Losada, Noguerol, Otero Pedraio ) ...

( Texto extractado de Historia de Galicia de Ram? Villares )

Di Castelao en Sempre en Galiza:

Sempre, sempre, lembrarei aquelas primeiras xuntanzas do ano 1918, cando comprobamos que, por falarmos en galego, pod?mos discutir sen disputar. E sobor de todo aquel sentido af? de chamarnos "irm?s". Divid?ase o galeguismo; pero difund?ase. No hay d?ida de que era para xuntar a toda Galiza n-un anceio coleitivo de liberdade.