Reparación inversores tensión energia solar Valencia

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

?memoria de Manuela Via? (1929-2013)

As construcci?s galegas m?s representativas

As construcci?s m?s representativas da arquitectura popular galega son as seguintes:

O cruceiro ?un dos monumentos populares m?s representativos de Galicia. Ten un marcado car?ter espiritual. Soe situarse no centro dalgunhas prazas e encrucilladas, como referencia inequ?oca e ostentando certo gran de solemnidade. Moitos deles foron constru?os por persoas ou pobos, por algunha promesa, como pago dalg? favor recibido. Consta dunha plataforma, pedestal, fuste, capitel e cruz. En ocasi?s aparece a cruz n?, sen ning? tipo de figura, pero xeralmente predomina a imaxe do Cristo crucificado, que pode ir acompa?do doutras personaxes e elementos b?licos. 

O peto de ?imas ? unha pequena construcci? de pedra alusiva as ?imas que vagan polos cami?s e non atopan o descanso no purgatorio. Disp? dunha hucha na que se poden introducir moedas en favor das almas errantes, para que descansen definitivamente no ceo. Unha vez al? interceder? por quen realizou o donativo. S?o peto, que representa ? almas en pena, soe aparecer a cruz n? ou con Cristo triunfante. 

O h?reo O h?reo ou cabaceiro ?unha construcci? de singular importancia pola s? fermosura, que caracteriza a paisaxe galega. Ten a importante funci? de servir coma secadoiro e almac? do gran dende a prehistoria. Experimentou un maior desenvolvemento a partir da introducci? do millo en Galicia, no ano 1604, polo almirante Gonzalo de Castro e a s? muller Magdalena de Luaces. En ocasi?s aparece illado, nun espacio preto da casa labrega, pero a maior parte deles soen agruparse na eira, formando un conxunto arquitect?ico de indubidable interese.

Os mu?os de auga, parte en uso e parte en estado case ruinoso, desenvolveron unha importante actividade na elaboraci? de fari? para o consumo humano e animal. O tama? e a forma poden variar, pero todos eles dispo?n da s? canle, gradilla, cubo, canet?, pechadoiro, rodicio, aquill? e r? mesa, tempero, veo, traque, moa, pe, quenlla e moxega.

As pallozas, t?icas da zona dos Ancares (provincia de Lugo) , son construcci?s circulares ou el?ticas, realizadas en pedra, madeira e palla de centeo (colmo), destinadas a vivenda, corte e almac?. Son das m?s primitivas vivendas de Europa e datan das ?ocas prerromanas.

A casa labrega tradicional soe ter paredes de grande grosor, constru?as con pedras de distintas formas e tama?s. Normalmente ten forma irregular, debido a que as condici?s propias do lugar sobre o que se asenta condicionaron a s? construcci? e a que experimentou ampliaci?s ?longo dos anos, para acomodarse ? necesidades. A planta baixa est?ocupada polo patio, as cuadras, o gali?iro, alg? palleiro, a le?ira, o dep?ito de apeiros e en moitas ocasi?s tam? aparece a lareira . Na planta alta sit?nse as habitaci?s, a coci? de ferro, a despensa, as salas, galer?s e o corredor. Moitas das dependencias dispo?n de alacenas labradas nas paredes para gardar aparellos.

As vivendas mari?iras son as casas situadas en poboaci?s costeiras na zona das r?s galegas nas provincias de Pontevedra e da Coru?. Son estreitas construcci?s de d?s plantas nos baixos das cales hai soportais e locais para garda-los aparellos de pesca. Na planta alta est?a vivenda con galer?s de cristal, corredores de madeira ou pat?s de canter?. 

O pazo ?a casa solariega galega, situada no campo, de maior tama? e ostentaci? que a casa labrega. Alg?s pazos son se?riais e suntuosos, debido a que pertenceron ?nobreza galega, mentres que outros son m?s r?ticos e corresponden a acomodadas familias agrarias.

M?ica Beatriz Su?ez Groba

Bibliograf? consultada:    "Galicia 2000:   A arquitectura popular galega";     Xunta de Galicia.