Venta online brezo vallas Girona
Venta productos peluqueria, belleza y estetica Xpels
Venta ropa interior mujer Lintima
Uniforme laboral ropa trabajo Global Uniformes
Tiendas online Ecommerce ServiWebsi
Créditos para su tienda online

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

Xosé Neira Vilas - "Balbino"

BALBINO  (do libro "Memorias dun neno labrego)

 

Neira Vilas- ¡NENOOOO! ... 
- ¡Balbiiino! 
Son as primeiras chamadas que recordo. Miña nai e maila tía Carme baixaban a valmontes polo agro. Aos seus berros batían na canteira que hai na outra banda do río. Sen facer caso de camiños nin arreiros corrían a treu, crebando millo. 
Era despois de xantar. O sol queimaba. Zoaban irritados os tabáns.
- ¿Que será do neno? 
- ¿Caería no río?  
- ¡Ai, Sanantoniño nos vaia!
Na véspera dérame meu pai unha somanta por lle enfarruscar a cara con feluxe ao neno do señor. Un rapaz moi limpiño que come pantrigo, bebe leite con café e non se ter que erguer cedo para levar o gando a pacer. Me pai non quixo saber o que Manolito me fixera antes a min. "É o neno do señor e abonda".
Pero por máis que o sexa paréceme que non ten dereito a darme cos seus zapatiños nas canelas, nin cuspirme, nin dicir que se eles queren, nós teremos que deixar a casa e as leiras.
Coa rabecha deiteime sen cea e botei a noite esperto, chorando.
Tiven mágoa de min por ser un neno pobre. Os pobres de todo que andan polas portas esfarrapados, e ás veces ata rouban patacas ou millo para comer, están mellor. Aturan aos de fora, pero non aos da casa que queren andar ben co amo. Porque eles comerán ou non, terán ou non zocos, pero están libres do señor e de Manolito. 
Pola mañá erguinme canda todos. Fun con meu pai ao monte. Notoume que andaba aqueloutrado pero non me dixo ren. E eu mostrei cara de ferreiro. Voltamos, sen dar fala, cando os bois comezaron a encrechar o rabo coa mosca.
Despois de xantar marchei para a eira. Seguiume a tía Carme, pero cando me veu rebalbado á sombra, no pallal, volveuse. Entón botei o cancelo fóra, atravesei o camiño e metinme no agro. Seguín por entre os renques de millo. Camiñaba de vagar. O millo cubríame. Xa non podían verme. A terra estaba dura.
Algúns cadullos esfarelábanse debaixo dos meus zocos.
Andei e andei. Debía estar preto do río pois chegou ata mín o balbordo da auga na presa do muíño.
Senteime. Quitei os zocos e desabotoei a camisa. Estaba canso e o sono venceume. Durmín un bo anaco, non sei canto, e acordei mentres soñaba que Manolito corría tras de min cunha escopeta.
-Poida que anden na miña busca - pensei. Pero non me importou. Meu pai zascábame sen ter por que e eu queríalle demostrar que non teño medo.
Por iso fuxira. E xa daquela teimaba irme para lonxe. Non quería aturar a Manolito.
Púxenme a facer moreas de terra. Sempre me gustou xogar coa terra. Estaba morna a da tona; a de máis abaixo gardaba algunha lentura. Primeiro fixen un valo; despois, unha ponte.
Unha ponte con follas de millo e barba de mazaroca por derriba, a xeito de chan e orelas. Foi cando oín que me chamaban. Erguinme de súpeto, pero voiteime a anagar.
- ¡Nenoooo!
Os primeiros berros viñan da banda do camiño, despois pareceume que saían do resío.
Seguín no meu trafego de amorear terra coas mans. Tamén contruín un forno, de croios, e arrinquei millán para poñerlle ao redor. Non me movería de alí. Fixen a promesa de fuxir para sempre da casa, se meu pai me voltaba a zoscar.
- ¡Balbinooo!
Sentino por miña nai, e pola tía Carme, pero que se amolen, elas tamén me tiñan bourado, e ademáis facíanme rezar.
Todos son contra min. Dende o padriño ara meu irmán Miguel, que inda na véspera de irse para América turroume dos pelos porque lle andei na caixa das ferramentas. 
Pola tardiña andaban buscándome todos os da casa e tamén algún veciños. Berraban preto, lonxe, no agro e nas corredoiras. O meu nome foi e veu polo aire en toda a aldea. 
Xa se fora o sol e aínda non me atoparan. Moita xente que non lle importaba de min, andaba na miña busca. Era coma se procurasen o raposo ou quixesen dar caza ao porco bravo. 
Eu, mentres, seguia facendo pontes e fornos, xuntando croios, esfarelando cadullos.
Anoitecía cando sentín bafexar detrás do meu lombo, despois dun maino ruxido de follas de millo. Revireime. Era Pachín, o can. Pachín tamén me buscaba. E deu comigo. Traía a lingua fóra e viña fatigado. Achegóuseme con agarimo e comezamos a trizar os dous. Queríame falar. Queríame dicir dalgún xeito que me buscaban, e deille a entender que xa o sabía e que tanto me tiña. Pachín comezou a choutar ao meu redor. 
Esbargalloume as pontes. Rifeille e quedouse engruñado, como pedindo perdón. 
A noite caeu de súpeto sobre o agro. Barullaban os grilos e as ras. Esprequiceime. Puxen os zocos e, vagaroso, fun indo leiras arriba. Pachín ceibou un ladriño de amigo e seguiu á miña beira.Cando ía atravesando a horta, escoitei un berro lonxano que me chamaba. Entrei na casa.
Non había ninguén.
Semellaba un cemiterio. Unha campa baldeira.
Deiteime na cama. Soñei con Manolito e con meu pai. Os dous andaban a enredar un co outro e o señor divertíase. Mentres, eu choraba. Choraba e ninguén facía caso de min.
Ninguén ollaba as bágoas que me relucían nas fazulas, caían no chan e fuxían cara ó río por entre os renques de millo.  
Pachín seguía á miña beira, como se quexese falarme ou chorar comigo.    
Cando abrín os ollos vin máis de dez cara arredor de min.
Enxuguei as bágoas coa camisa. Pachín fitoume dende a beira da cama. Paseille una man polo pescozo e voltei a dormir.

 

 

“BALBINO”  (del libro "Memorias de un niño labrego") traducción al castellano- ¡NIÑOOOO! ...
- ¡Balbiiino!
Son las primeras llamadas que recuerdo. Mi madre y además tía Carmen bajaban por la ladera del sembradío. Sus gritos rebotaban en la cantera que hay en la otra orilla del río. Sin hacer caso de caminos ni carreteras corrían sin reparos, quebrando maíz.
Era después de comer. El sol quemaba. Zumbaban irritados los tábanos.
-¿Qué será del chico?
- ¿Caería en el río?
- ¡Ay, Sanantonito nos valga!
En la víspera me había dado mi padre una paliza por embadurnarle la cara con hollín al niño del señor. Un muchacho muy limpito que come pan de trigo, bebe leche con café y no se tiene que levantar temprano para llevar el ganado a pacer. Mi padre no quiso saber lo que Manolito me había hecho antes a mi."Es el niño del señor y basta"
Pero por mas que lo sepa paréceme que no tiene derecho a darme con sus zapatitos en las canillas, ni escupirme, ni decir que si ellos quieren, nosotros tenemos que dejar la casa y los campos.
Con rabieta me dejó sin cena y permanecí la noche despierto, llorando.
Tuve lástima de mi por ser un niño pobre. Los pobres del todo que andan por las puertas harapientos, y a veces hasta roban papas o maíz para comer, están mejor. Soportan a los de afuera, pero no a los de la casa porque quieren andar bien con el patrón Porque ellos comerán y yo no, tendrán o no suecos, pero están libres del señor y de Manolito.
Por la mañana me levanté cuando todos. Fui con mi padre al monte. Noto que me andaba enfadado pero no dijo nada Y yo mostré cara de herrero. Volvimos, sin hablar, cuando los bueyes comenzaron a sacudir la cola con las moscas.
Después de comer marché para la era. Me seguía la tía Carmen pero cuando me vio recostado a la sombra en el parral, se volvió. Entonces eché la tranquera afuera, atravesé el camino y me metí en el sembradío. Seguí por entre las plantas de maiz. Caminaba vagando. El maíz me cubría. Ya no podían verme. La tierra estaba dura.
Algunos pedruzcos se desmenuzaban debajo de mis suecos.
Anduve y anduve. Debía estar cerca del río pues llegó a mi el rumor del agua en la presa del molino.
Me senté. Me saqué los zuecos y desabotoné la camisa. Estaba cansado y me venció el sueño. Dormí un buen rato, no se cuanto, y me imaginé mientras soñaba que Manolito corría tras de mi con una escopeta.
-Puede que anden en mi búsqueda- pensé. Pero no me importó. Mi padre me cascaba sin tener por que y yo quería demostrarle que no tengo miedo.
Por eso huí. Y ya de aquella obsesionaba con irme muy lejos. No quería aguantar a Manolito.
Púseme a hacer montones de tierra. Siempre me gustó jugar con la tierra. Estaba tibia la de la corteza ; la de más abajo guardaba algún calor Primero hice una valla, después, un puente.
Un puente con hojas de maíz y barba de mazorca por arriba, a modo de suelo y barandas. Fue cuando oí que me llamaban. Me erguí de repente, pero volví a sentarme.
- ¡Niñoooo!
Los primeros gritos venían del costado del camino, después me pareció que salían del rocío.
Seguí en mi trabajo de amontonar tierra con las manos. También construí un horno de guijarros, y arranqué pasto para ponerle alrededor. No me movería de allí.. Hice una promesa de huir para siempre de la casa, si mi padre me volvía a pegar.
-¡Balbinoooo!
Lo sentí por mi madre y por la tía Carmen, pero que se joroben , ellas también me tenían zurrado, y además me hacían rezar.
Todos son contra mi. Desde mi padrino hasta mi hermano Miguel, que hasta la víspera de irse para América me agarró de los pelos poque le anduve en la caja de las herramientas.
Por al tardecita andaban buscándome todos los de la casa y también algunos vecinos. Gritaban fuerte, lejos, en el sembradío y en los corredores. Mi nombre fue y vino por el aire en toda la aldea.
Ya se había ido el sol y que no me encontraran. Mucha gente que no le importaba de mi, andaba en mi busca. Era como si procurasen un zorro o quisiesen dar caza a un jabalí.
Yo, mientras, seguía haciendo puentes y hornos, juntando guijarros, desmenuzando terrones.
Anochecía cuando sentí bufar detrás de mi hombro, después de un gran rujido de hojas de maiz. Dime vuelta. Era Pachín, el perro. Pachín también me buscaba. Y dio conmigo. Traía la lengua afuera y venía fatigado. Acercóseme con mimos y comenzamos a retozar los dos. Me quería hablar. Queríame decir de algún modo que me buscaban, y díle a entender que ya lo sabía y que tanto me tenía. Pachín comenzó a saltar a mi alrededor.
Me arruinó los puentes. Lo reté y quedó encogido, como pidiendo perdón.
La noche cayó de repente en el sembradío. Hacían barullo los grillos y las ranas. Me desperecé. Me puse los zuecos y, vagando, fui yendo sembradío arriba. Pachín largó un ladrido de amigo y siguió a mi lado. Cuando iba atravesando al huerta, escuché un grito lejano que me llamaba. Entré a la casa.
No había nadie.
Parecía un cementerio. Un campo baldío.
Me metí en la cama. Soñé con Manolito y con mi padre. Los dos estaban enredándose uno con otro y el señor se divertía. Mientras yo lloraba. Lloraba y nadie hacía caso de mi.
Nadie miraba las lágrimas que me relucían en las mejillas , caían en el suelo y huían cara al rio por entre las hileras de maíiz.
Pachín seguía a mi lado, como si quisiese hablarme o llorar conmigo.
Cuando abrí los ojos vi más de diez caras alrededor de mi.
Enjugué las lágrimas con la camisa. Pachín me observó desde el costado de la cama. Le pasé una mano por el pescuezo y volví a dormir.