Venta online brezo vallas Girona
Venta productos peluqueria, belleza y estetica Xpels
Venta ropa interior mujer Lintima
Uniforme laboral ropa trabajo Global Uniformes
Tiendas online Ecommerce ServiWebsi
Créditos para su tienda online

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

LETRAS GALEGAS 2008

Xosé María Alvarez Blazquez

Xosé Álvarez Blázquez

(1915-1985)
Poeta, novelista,
erudito, editor...
 

por Clodio González Pérez

   

FOTO: Diante do monumento a Rosalía de Castro
en Bos Aires, 1969

Xosé Álvarez Blázquez

FOTO: Inauguración do Museo do Pobo Galego,

29 de outubro de 1977.


Entre outros: Xosé M". Álvarez Blazquez, entre Ramón Piñeiro e Xosé Filgueira Valverde, Xaquín Lorenzo, Antonio Fraguas, Isaac Díaz Pardo, Felipe Arias Vilas, Justo Beramendi, Manuel Caamaño Suárez, Francisco Fariña Busto, María Xosé Fernández Cervino, Luciano García Alen, Carlos García Martínez, Xosé M. González Reboredo, A. Sixto Seco, Miguel Pereira Figueroa, X. M. Vázquez Várela, etc.
(Arquivo Museo do Pobo Galego)

 

Xosé Álvarez Blázquez

Alexandro Bóveda

( Ir Indo edicións, Vigo, 1992 )

Xosé Álvarez Blázquez

Anagrama de Edicións Monterrey.
(Debuxo de Urbano Lugrís).

Xosé Álvarez Blázquez

Paseando pola rúa viguesa do Príncipe con Celso Emilio Ferreiro e Camilo J. Cela, 1959.
(Arquivo da familia Alvarez-Cáccamo)

  <<< Páxina anterior
 
 

BIBLIOGRAFÍAXosé Álvarez Blázquez

ACUÑA TRABAZO, A.: "Voz e memoria: a correspondencia entre Xoán Vidal Martínez e Xosé Ma. Álvarez Blázquez", Madrygal, Revista de Estudios Gallegos, 8 e 9, Universidad Complutense, Madrid, 2005 e 2006. ALONSO GIRGADO, L. (dir.): Cristal, Pontevedra (1932-1933), Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humani­dades, Xunta de Galicia, 1998.
"Álvarez Blázquez, Xosé María", Gran Enciclopedia Gallega, II, Santiago de Compostela-Xixón, 1974-1987. "Álvarez Blázquez, Xosé María", Enciclopedia Galega Univer­sal, I, Ir Indo Edícións, Vigo, 1999.
"Álvarez Blázquez, Xosé María", Gran Enciclopedia Galega, II, Lugo, 2003.
ÁLVAREZ BLÁZQUEZ, X. M8.: Xosé María Álvarez Blázquez. Obra galega completa, ed. de Xosé María Álvarez Cáccamo, Ed. Xerais de Galicia, Vigo, 1987.
ÁLVAREZ CÁCCAMO, A.: Galegas na Historia: Xosé María Álvarez Blázquez, Ed. Ir Indo, Vigo, 1994.
FERNANDEZ DEL RIEGO, F.: Diccionario de escritores en Lin-
gua Galega, Ediciós do Castro, Sada, 1992.
FILGUEIRA VALVERDE, X.: "Na morte de Xosé María", Faro de
Vigo, 31-marzo-1985 (V-Adral, Ed. do Castro, Sada, 1989).
GONZÁLEZ PÉREZ, C: Xosé María Álvarez Blázquez, 1915-
1985, Ed. Toxosoutos, Nota, 2007.
MÉNDEZ FERRÍN, X.L.: De Ponda! a Novoneyra, Ed. Xerais de
Galicia, Vigo, 1984 (2a. ed., 1990).
ODRIOZOLA, A.: "Los libros de José María Álvarez Blázquez",
Cástrelos. Revista do Museo Municipal "Quiñones de León",
núm. 0, Vigo, 1987.
VARIOS: Suplemento cultural de Faro de Vigo dedicado a X.
Ms. Álvarez Blázquez, 31 de marzo de 1986. Colaboran: Xoa-
na Torres, Ramiro Fonte, Manuel Forcadela, Manuel Vilanova,
Xavier Seoane, Xavier Rodríguez Baixeras e Ramón Raña.
VILAVEDRA, D. ¡coord.): Diccionario da Literatura Galega, I.
Autores, Ed. Galaxia, Vigo, 1995.

 

Cousas de nenos de Castelao, limiar e escolma de C. González Pérez (1976)

Xosé Álvarez Blázquez

Con varios membros da Real Academia Galega, entre eles os ourensáns Otero Pedrayo, Chamoso Lamas e Martínez-Risco Maclas.
 

 

NOTAS:

1. Museo de Pontevedra: Arquivo X. Filgueira Valverde, 65-31.

2. Xosé María sempre He chama así: Alexandro e non Alexandre, verbo do que fai a seguinte aclaración: Advirto, finalmente, que escribo sempre Alexandro, e non Alexandre, como se ven facendo adoilo, incluso na biografía que acabo de citar. Bóveda nunca usou outra forma do seu nome que a de Alexandro, mesmo cando o trazóu por derradeira vez ao diseñar a lápida do seu sartego. Quero ser fidel, polo lanío, a aquel nome que el usou lodo a vida (Álvarez Blázquez, X.M0.: Alexandro Bóveda, Banco del Noroeste, A Coruña, 1982, p. 9),
3. Álvarez Blázquez, X. Mg.: Alexandro Bóveda, p. 11. Os decorados de Castelao aos que alude Xosé María consérvense actualmente no Museo Provincial de Pontevedra (Filgueira Valverde, X.: Cuarto Adral. Castelao no lembranza, Ediciós do Castro, Sada, 1987, pp. 77 a 100).

4. Álvorez Blázquez, X. M8.: "Castro de "A Guía", Tude, Tui, 1935.

5. Acuña Trabazo, A.: "Voz e memoria: a correspondencia entre Xoán Vidal Martínez e Xosé M°. Álvarez Blázquez", Madrygal, Revista de Estudios Gallegos, 8, Universidad Complutense, Madrid

6. Méndez Ferrín, X.L.: De Portdal a Novoneyra, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 1990, p. 114.Xosé Álvarez Blázquez

7. Filio de Xerardo Álvarez Limeses, tío e padrino de Xosé María. Naceu en Ourense o ano 1899 durante a estadía de seu pai como inspector de ensino, e faleceu no exilio, en Miami, en 1986. Mestre, avogado e político, colaborador dos xornais vigueses Galicia e El Pueblo Gallego (deste foi redactor xefe), e secretario do Partido Galeguista. A súa obra máis coñecida é Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda (B. Aires, 1972). Seu pai fundara a revista ¡lustrada ourensá Mi Tierra (1911), na que colaborou Castelao.

8. Edicións Cástrelos pasou a propiedade da Editorial Galaxia en 1979, pero esta seguiu publicando algúns orixinais que tina preparados Xosé María mantendo o nome da xa desaparecida editorial.

9. Xosé María Alvarez Blázquez. Obra galega completa, ed. de Xosé María Alvarez Cáccamo, Ed. Xerais de Galicia, Vigo, 1987, p. 168.
10. González Pérez, C: Xosé María Alvarez Blázquez, 1915-1985, Ed. Toxosoutos, Noia, 2007, p. 153.
11. Tamén reproducido en Xosé María Alvarez Blázquez. Obra galega completa, ed. de Xosé María Alvarez Cáccamo, p. 146.

12. A relación de galardóns, nomeamentos, etc. pode verse no meu libro Xosé María Álvarez Blázquez, 1915-1985, Ed. Toxosoutos, Noia, 2007, pp. 160 a 167.

 

Esta artigo foi publicado e extractado de:

RAIGAME

Revista de arte, cultura e tradicións populares.

Maio de 2008

Número 28

Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo

Deputación Ourense

Damos o noso agradecemento ao seu director Xullo Senra