Venta online brezo vallas Girona
Venta productos peluqueria, belleza y estetica Xpels
Venta ropa interior mujer Lintima
Uniforme laboral ropa trabajo Global Uniformes
Tiendas online Ecommerce ServiWebsi
Créditos para su tienda online

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

Escolma de artigos sobre a morte de Castelao na prensa americana

CastelaoOpinión Gallega. 21 de xaneiro. 1950

¡ Loito na galeguidade !

Nosa patria, Galiza, perdeu ao máis esgrevio e precraro dos seus cibdadáns, ¡Fóisenos Castelao! Ca súa morte, a galeguidade inteira sofreu a máis fonda e rexa sacodida que rexistra a sua historia pol-o pasamento d-un fillo. 0 nome ea persoalidade de Castelao istaban de tal maneira chantados no esprito e no sentimento dos galegos, que sua morte repercuteu doorosamente en todos; e todos ficamos atarecidos pol-a anguriosa senscción de termos sofrido unha a témera catástrofe coleitiva e nazonal.

Moitas son os figuras de auto releve que otopamos na historia do noso pobo e que son lexítimas orgullezas da patria galega: Prisciliano, San Rosendo, Xelmírez, Feixóo, Rosalía..., pro sóio siñalar algunhas das que enchen épocas. Mais ningunha acadou a siñificazón de símbolo da patria galega na ampritude e na fondura de Castelao. A mitade do século aitual ficará na nosa historia como época luminosa do defiñitivo rexurdimento e robusteza da persoalidade cultural e política de Galiza; esí coma tamén da sua eisaltación aos outros pranos internacionaes. Moitos foron os que axudaron a elo cos seus talentos, cos seus esforzos e co sagrifizo das suas vidas. Mais Castelao é o úneco que, de por sí, enche, caraiteiza e lle da cor e ton a ista época da sua persoalidade polifacética, ca sua específica maneira de chegar o corazón do pobo, cas suas xenaies instuicións e conceucións, ca suas paixón e fidelidade patrióticas, ca sua doutriña galeguista, cas suas loitas a prol dela, ca firmedume do seu longo e dramático apostolado dino e limpo que tivo culmiñazón e romate no eisilio. Castelao foi profeta, apostolo e mártir. Por tudo elo a nosa época será, -o é xa-, denomiñada a "época de Castelao".

Esí se esprica que, na sua morte se dese o milagre de se conxuntaren todol-os galegos, -os que istán alá eos que vivimos na emigración-, calisquera fose a sua posizón ideolóxica e política, pra o loubar, honorar e chorar. Eiquí todal-as homes. Alá, a máis outa dinidade ecresiástica na que latexa, por sorte para patria, un nobre e afervorado corazón galego, a Universidade, a Academia Galega, os Centros culturaes, a prensa toda eo pobo. Sóio calaron os que tiñan que calar: as autoridás falanxistas que ren teñen de galegas. Ise silenzo tamén é un homenaxe dos seus espritos arrabuñados pol-o remorso.

Castelao cos seus dibuxos, fixo que Galiza reparase nas suas doencias, nos seus defeutos e nas suas dramáticas disgracias coma poco, coma ente cultural e coma nazón; e con ilo acuciou as reitificaciós ea percura de solucións dos fondos probremas. Castelao ca sua pruma acreceu o acervo cultural galego esí no orde literario coma no científico; remozou o lle deu outa categoría a nosa língua. Castelao ca sua verba, so ergueu o esprito eo corazón da galeguidade, espertándolle o senso da sua defiñida persoalidade histórica e dos seus direitos nazonaes. Castelao diputado a Cortes, fixo que por primeira vez a política hespañola adevirtise que Galiza falaba con dinidade e altiveza a linguaxe d-unha entidade nazonal, e non a verba reximentada e desvaida do privincialismo suxeitado. Castelao presidente do Consello de Galiza e ministro da república Hespañola no eisilio, deu a nosa patria galega a outa categoría de nazón renacida, parella de Catela, de Cataluña e de Euzkadi, nemigo imbatibel do totalitarismo de feitura eistranxeira que ten abafado aos pobos peninsuares, cobizosa de paz e amante da democracia.

O valdeiro que deixou Castelao e insondabel. A galeguidade sinte arrepiante sensación de orfandade. Mais temos de raucionar. O valdeiro o encherá o seu recordo, o seu exempro ea sua doutriña. A orfandade o sobrelevaremos ca fé no futuro da patria galega que soñou Castelao.

Seu cadrave embalsamado, envolto na bandeira galega cuberto de terra galega, témolo eiquí en custodia sagra. Unha diada, -que á ser luminosa e de groria, pois a patria terá conquerido a sua liberdade-, o levaremos en peregrinaxe patriótica a Galiza pra que repouse no Panteón Nazonal, a beira de Rosalía e de Brañas quenes xá o agardan desacougados e arelantes.

¡Loito na galeguidade! ¡Fóisenos Castelao! ¡VIVA CASTELAO!

El Plata, de Montevideo
Del Dr. Vicente de Amézaga (ex-presidente de Uruguai)

Castelao

Estamos hoy junto al dolor de GalicIia que llora la muerte de su hijo más esclarecido, Alfonso Rodríguez Castelao; estamos junto al dolor de Galicia que es hoy también nuestro propio dolor.

Porque debemos mucho a Castelao. Le debemos, en primer lugar, el regalo inapreciable de su amistad, cuyo recuerdo será siempre una de las cosas buenas de nuestra vida. Porque era la de Castelao una de esas presencias bien-hechoras que reconcilian al hombre con el hombre mismo. Escritor, erudito, dibujante, humorista, todo ello de subidísimos quilates, era por encima de todo eso, o diríamos mejor, como base y sustento de todo ello, un corazón generoso, un alma cristalina, una conciencia y una conducta de aquellas que en definitiva, son las que dan la medida del valor de un hombre.

Le debernos también el descubrimiento de Galicia. No la conociamos o la conocíamos mal hasta que la pudimos contemplar a la luz del enamorado corazón de este hijo de excepción que con su doble vista, de patriota y de poeta, penetraba sin esfuerzo y sin fatiga hasta la entraña misma del alma de su pueblo en todas sus facetas. Entonces conocimos la verdad gallega, la terrible verdad de un pueblo bueno, laborioso y noble, rebajado de su propio nivel por siglos de un centralismo insaciable; la trágica verdad de una raza que ha de ver a sus hijos, hombres de trabajo y empresa, forzados a una agotadora e incesante emigración de sus dulces tierras, porque en ellas, sus sudores sólo sirven para llenar ajenas arcas; la verdad maravillosa también de una patria olvidada, arcaica y original en cuyo saudoso verbo reyes y trovadores supieron revestir la alteza de sus conceptos; en el que gimió el enamorado Macías y la divina Rosalía entonó sus cantos de amor, de dolor y de esperanza; ese verbo que fué grito de dolor en los magníficos versos de Curros Enríquez y resonó con acentos proféticos en las vibrantes estrofas de Eduardo Pondal.

Nosotros, hombres de otra raza, aprendimos con Castelao a querer hondamente a Galicia, pueblo que, en siglos de dolor y de martirio, no ha podido aún encontrar por los caminos de la Historia, la senda de su auténtica y aún no revelada grandeza.

¿Pues, y Galicia, qué no le deberá? Nada hay que quitar a los precur. sores como Faraldo y Brañas, ni a la legión de patriotas que tras ellos va creciendo, ni a los mártires como el insigne Alejandro Bóveda que la tiranía ha alzado para siempre a la adoración fervoros a de los corazones gallegos. Sin restar nada a ellos, podemos decir que habrá que llegar a Castelao para que el alma gallega encontrase a su máximo intérprete; a un hombre que la encarnase plenamente en altura y en hondura; a uno que fuese como Castelao lo ha sido y lo será ya siempre, más que un hombre, un compendio y un símbolo; un forjador de pueblos y un líder sin siquiera proponérselo; un ser que estaba toda entera y desbordante, caliente y viva el alma de Galicia. Porque eso ha sido, en resumen, Castelao: todo un pueblo y una patria.

Por eso ésta se duele hoy; por eso visten de luto los campos gallegos; llora su cielo con aquella lluvia incesante evocada en los versos de Rosalía:

"Cómo chove muidiño,
Cómo miudiño chove;
Cómo chove muidiño
Pol-a banda de Laiño,
Pol-a banda de Lestrobe."

Llora hoy su dolor Galicia, pero sabiendo que es este dolor de que han de convertirse en alegría. Porque hombres como Castelao jamás han vivido en vano para el pueblo que los vió nacer. Su ejemplo, su obra, su recuerdo quedan para siempre como fuerzas tutelares de la tierra que amó tanto.

Los bárbaros poderes que hoy martirizan a ésta pasarán al desprecio y al olvido; pero el recuerdo de este hombre de la libertad, de este hombre supremamente inteligente, bueno y amable; de este hombre que pasó por el mundo con la conciencia de un justo, el corazón de un apóstil y la sonrisa de un niño se hará cada día más y más presente, más vivo y actuante en el alma da Galicia, el amor a la cual, puro, pleno y sin reservas, fué la suprema razón de su existencia. 

FONTE DE INFORMACIÓN: www.museocastelao.org

 

VOLVER A : 7 DE XANEIRO DE 1950, A MORTE DE CASTELAO, INICIO