Venta online brezo vallas Girona
Venta productos peluqueria, belleza y estetica Xpels
Venta ropa interior mujer Lintima
Uniforme laboral ropa trabajo Global Uniformes
Tiendas online Ecommerce ServiWebsi
Créditos para su tienda online

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

Celso Emilio Ferreiro

Celso Emilio FerreiroLONGA NOITE DE PEDRA

 

O teito é de pedra

De pedra son os muros
i as tebras

De pedra o chan
i as reixas

As portas, 
as cadeas,
o aire,
as fenestras,
as olladas,
son de pedra

Os corazós dos homes
que ao lonxe espreitan,
feitos están
tamén
de pedra LONGA NOITE DE PEDRA

El techo es de piedra

De piedra son los muros
y las tinieblas

De piedra el piso
y las rejas

Las puertas, 
las cadenas,
el aire,
las ventanas,
las miradas,
son de piedra

Los corazones de los hombres
que a lo lejos acechan,
hechos están
también
de piedra

  Cantigas de escarnio 
e maldecir

Lendo certo 
período menstrual

Olla meu irmáu honrado
o que acontez con Daniel:
os que o tiñan desterrado
agora falan ben del

O palurdo de alma lerda
o tendeiro desertor
o vinculeiro de merda
disfrazado de señor

O lurdo carca refrito
o monifate de entroido
o aprendiz de señorito
marqués de quero 
e non poido

O devoto de onanismo
o feligrés de pesebre
o tolleito de cinismo
o que dá gato por lebre

O rateiro de peirao
o refugallo incivil
válense de Castelao
pra esconder a caste vil

Escoita puto nefando
criado na servidume
non pasará o contrabando
dise teu noxento estrume

Grotesco escriba sandéu
inxertado nun rapaso
Castelao nunca foi teu
porque Castelao é noso

I anque a ti che importa un pito
sabrás que é cousa sabida
que estás incurso en delito
de apropiación indebida Cantigas de escarnio 
y maldecir

Leyendo cierto 
período menstrual

Mira mi hermano honrado
lo que acontece con Daniel:
los que lo tenían desterrado
ahora hablan bien de él

El palurdo de alma lerda
el comerciante desertor
el primogénito de mierda
disfrazado de señor

El grosero retrógado refrito
la marioneta de carnaval
el aprendiz de señorito
marqués de quiero 
y no puedo

El devoto del onanismo
el feligrés de pesebre
el tullido de cinismo
el que da gato por liebre

 El ratero de muelle
el desperdicio incivil
se valen de Castelao
para esconder la casta vil

Escucha puto infame
criado en la servidumbre
no pasará el contrabando
de ese repugnante estiercol tuyo

Grotesco escriba necio
injertado en un zorro
Castelao nunca fue tuyo
porque Castelao es nuestro

Y aunque a ti te importa un pito
sabrás que es cosa sabida
que estás incurso en delito
de apropiación indebida

UNHA VEZ

 

Unha vez houbo un home

que nunca dixo, meu. 

Petou nas portas do mundo,

chamou no meu corazón.

Falaba con palabras

que semellaban pombas.

As cousas á súa beira

púñanse brancas.  

Nascíalle nos ollos un abrente

coma un río de luz,

ou coma un mar lonxano de gueivotas. 

Un bálsamo de amor tiña aquil home 

pra ista miña dor

sin nome.          

                   

UNA VEZ

 

Una vez hubo un hombre

que nunca dijo, mío.

Golpeó en las puertas del mundo,

llamó en mi corazón.

Hablaba con palabras

que semejaban palomas.

Las cosas a su lado

se ponían blancas.

Le nacía en los ojos un amanecer

como un río de luz,

o como un mar lejano de gaviotas.

Un bálsamo de amor tenía aquel hombre

para este mi dolor

sin nombre.

 

O REINO

 

No tempo aquil

cando os animales falaban,

decir libertá non era triste,

decir verdá era coma un río,

decir amor,

decir amigo,

era igual que nomear a primavera.

Ninguén sabía dos aldraxes.

Cando os animales falaban

os homes cantaban nos solpores

pombas de luz e xílgaros de soños.

Decir teu e meu non se entendía,

decir espada estaba prohibido,

decir prisión somente era unha verba

sin senso, un aire que mancaba

o corazón da xente.

¿Cando,

cando se perdeu,

iste gran Reino?

EL REINO

 

En el tiempo aquel

cuando los animales hablaban,

decir libertad no era triste,

decir verdad era como un río,

decir amor,

decir amigo,

era igual que nombrar a la primavera.

Nadie sabía de los ultrajes.

Cuando los animales hablaban

los hombres cantaban en los crepúsculos

palomas de luz y jilgueros de sueños.

Decir tuyo y mío no se entendía,

decir espada estaba prohibido,

decir prisión solamente era una palabra

sin sentido, un aire que lastimaba

el corazón de la gente.

¿Cuándo,

cuándo se perdió

este gran Reino?

  TERRA

Todo o meu ser está leigado a terra,

sébeme a terra todo na memoria,

terra o camiño, terra a miña historia,

terra esta voz que no deserto berra. TIERRA

Todo mi ser está ligado a la tierra,

me sabe a tierra todo en la memoria,

tierra el camino, tierra mi historia,

tierra esta voz que en el desierto clama

  NAI

Eu non choro por ti, pois sei que mouras

onde a fonte do tempo, alá no fondo

de todos os camiños.

Choro por min un pranto inconsolábel,

que me quedei sin ti, meu limpo espello,

coma un arbre na noute, soio e núo,

fendido polo cerne, coas reigames

sin os doces segredos das violedas.

Choro por min, por estas maus de cinza

que outrora foron pombas,

cando o meu corazón era un paxaro

e ti pasabas sempre atafegada

nun andar de formiga labourando.

Tecían as labercas os abrentes

i eu era un vagalume, unha estreliña

ateigada de luz polos camiños.

Dios estaba con nós.

Agora vou senlleiro,

orfo de beixos tépedos sin mácula.

Choro por min que xa non teño colo,

para pousarme níl coma nun niño,

miña nai imposíbel, viva e morta

no cristal dos meus ollos. MADRE

No lloro por ti, pues sé que estás

junto a la fuente del tiempo, allá en lo hondo

de todos los caminos.

Lloro por mí un llanto inconsolable, 

que me he quedado sin ti, mi limpio espejo,

como un árbol en la noche, solo y desnudo,

hendido en lo más mío, con las raíces

sin los dulces secretos de las violetas.

Lloro por mí, por estas manos de ceniza

que antaño fueron palomas,

cuando mi corazón era un pájaro

y tú pasabas siempre atareada

en un andar de hormiga laboriosa.

Tejían las alondras los amaneceres

y yo era una luciérnaga, una estrellita

llena de luz en los caminos.

Dios estaba con nosotros.

Ahora estoy solitario, 

huérfano de besos tibios sin mácula.

Lloro por mí, que ya no tengo regazo

para posarme en él como en un nido,

madre mía imposible, viva y muerta

en el cristal de mis ojos.

  EN CELANOVA HABÍA UN NENO TRISTE

O vento era segrel na Pedramoa

e na Coutada envolta en rechouchíos

ían mociñas ledas con pandeiros

nun remexer de risas e donaires.

En Celanova había un neno triste

con cárceres durmindo longas noites

i amargos sons de bronces nos abrentes

de torres sulagadas baixo a néboa.

Era un neniño nado para lóstrego,

doído de soidá, lévedas mágoas

dun derradeiro amor que nin xiquera

fora casulo ou ar de volvoreta.

En Celanova había un neno triste

cun fondo río de orfandá no peito.

Dime, señor, ¿qué voces temerosas

se pousaron no teito dos seus soños,

cativo Prometeo sin consolo

decote a pedra de volcán atado?

¿Qué escuridá sin nome, abutre cego,

mordeu a súa alma,

pomba sin fel voando sobre a lama

en busca de quentura e de surrisas?

Pono, señor, a túa man dereita,

pois era un neno triste e non xugaba,

nin tiña outra ledicia que o balbordo

dunhas campás o alborexar o día. EN CELANOVA HABÍA UN NIÑO TRISTE

El viento era cantor en la Pedramoa

y en la Coutada rodeada de arpegios 

había mozas alegres con panderos

en un remecer de risas y donaires.

En Celanova había un niño triste

con cárceles durmiendo largas noches

y amargos sones de bronces en el amanecer

de torres sumergidas bajo la niebla.

Era un niño nacido para relámpago,

enfermo de soledad, dolor amargo

de un último amor que ni siquiera

había sido capullo o aire de mariposa.

En Celanova había un niño triste

con un hondo río de orfandad en el pecho.

Dime, señor, ¿qué temerosas voces

se escucharon en el techo de sus sueños,

diminuto Prometeo sin consuelo

atado a una piedra de volcán constantemente?

¿Qué oscuridad sin nombre, buitre ciego,

mordió su alma,

paloma sin hiel volando sobre el barro

en busca de calor y de sonrisas?

Ponlo, señor, a tu mano derecha,

pues era un niño triste y no jugaba

ni tenía otro contento que el ruido

de unas campanas al nacer el día.

  CÁNTIGA PRA DURMIR A UN NENO

 

Celanova ten un vento,

Celanova un vento ten,

un vento peleriñante,

un vento que vai e ven.

Un vento que mais que vento

é un teimoso roncón

fungando polos tellados

con grave e tristeiro son.

Iste vento vagamundo,

vai coa lúa, ven co sol,

vai cos mozos, ven cos vellos,

vai coa neve, ven coa frol.

Vai coas nubes viaixeiras

por camiños de romaxe.

Ven co pandeiro da chuvia

repenicando a paisaxe.

De día vai cos paxaros

i anda a brincar polas hortas.

De noite ven cos morcegos

i anda a petar polas portas.

Meu neno, no teñas medo,

que iste vento é meu amigo

i anque rosma polas rúas

non te levará consigo.

Vento que vas á ventura,

¿non ollas cómo che aceno?

Vaite de aquí paseniño,

deixa dormir ó meu neno.

¿Onde se marchou mi padre

o ventiño reiseñol,

ventiño de doce gaita,

ónde se fo co seu fol?

O vento atópase canso

do seu constante bulir.

Deitouse nos piñeirales,

coma nun berce, a dormir.

I o vento que rebulía,

Celanova xa o non ten.

O meu neno está durmido

i o vento dormiu tamén. CANCIÓN PARA DORMIR A UN NIÑO

 

Celanova tiene un viento,

Celanova un viento tiene,

un viento peregrinante,

un viento que va y viene.

Un viento que más que viento 

es un tozudo roncón

refunfuñando por los tejados

con grave y triste son.

Este viento vagabundo,

va con la luna, viene con el sol,

va con los mozos, viene con los viejos,

va con la nieve, viene con la flor. 

Va con las nubes viajeras

por caminos de romerías.

Viene con los panderos de la lluvia

repicando el paisaje.

De día va con los pájaros 

y anda jugando en los huertos.

De noche viene con los murciélagos

y anda llamando a las puertas.

Mi niño, no tengas miedo,

pues este viento es amigo mío

y, aunque rezonga por las calles,

no te llevará consigo.

Viento que vas a la ventura,

¿no ves las señas que te hago? 

 Vete de aquí mansamente,

deja dormir a mi niño.

¿Dónde se marchó mi padre,

el viento ruiseñor,

viento de dulce gaita,

dónde se fue con su fuelle?

El viento está muy cansado

de su constante bullir.

Se acostó en los pinares,

como en una cuna, a dormir.

Y el viento que rebullía,

Celanova ya no lo tiene.

Mi niño está dormido

y el viento se durmió también.

 

  O CONDADO

Esta terra, ¿de quén é?

Canto dende eiquí se ve

e outro tanto que se esconde

é do meu señor o conde.

O mar é seu,

súa é a terra i o vento.

No mar ten barcos,

na terra, ríos hidroeléctricos.

Mais o aire

non lle produz dividendos

porque a xente, tan falta de principios;

respira o seu alento

coma si o aire fosse un ben de todos,

algo así coma un aire mostrenco.

Non hai concencia. O pobo

xa non sinte respeto

pola santa propiedade

nin polos sagros dereitos.

Reprime, conde meu, iste asoballo,

ponlle ponto final ó desenfreno.

Instala axiña un contador eólico

no espacio intercostal dereito

de cada cidadán diste condado.

Rixe o país a xeito,

impón a lei e medra os teus haberes,

que a paz e o orde voltarán ó reino. EL CONDADO

Esta tierra, ¿de quién es? 

Cuanto desde aquí se ve

y otro tanto que se esconde

es de mi señor el conde.

El mar es suyo,

suyas las tierras y el viento. 

En el mar tiene barcos, 

en la tierra, ríos hidroeléctricos.

Pero del aire

no obtiene dividendos

porque la gente, tan falta de principios;

respira su aliento

como si el aire fuese un bien de todos,

algo así como un aire pesado.

No hay conciencia. El pueblo

ya no siente respeto

por la santa propiedad

ni por los sagrados derechos.

Reprime, conde mío, este atropello,

ponle punto final al desenfreno.

Instala pronto un contador eólico

en el espacio intercostal derecho

de cada ciudadano de este condado.

Gobierna el país como debe ser,

impón la ley y aumenta tus haberes,

que la paz y el orden volverán al reino.