Venta online brezo vallas Girona
Venta productos peluqueria, belleza y estetica Xpels
Venta ropa interior mujer Lintima
Uniforme laboral ropa trabajo Global Uniformes
Tiendas online Ecommerce ServiWebsi
Créditos para su tienda online

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

Fartura na mesa Galega

(de Xosé M. Manteiga)

 

 

FARTURA NA MESA GALEGA 

Cocido galegoEsta foi a viaxe que calou moi forte na vida de Farruco, que non se lle vai a esquencer dela, por moito tempo.

¿Que lle pasou entón, coa viaxe de Farruco a Galicia, eh?.Eu , eso non o sei, que foi o que lle pasou, pero contoume un viciño del, que das mesas galegas veu espantado, coa comida que lle fixeron comer.

Mira ben, que nunha mesa galega, se non teñen que darche, non te invitan, pero se te invitan, vas a ter que comer dabondo, anque non queiras e senón fancho comer como hai Deus. Cando che dan de comer, fano a rebentar. Deste xeito, ou voltas farto a máis non dar, ou senón mátante.

É certo esto, non te abraies do que che vou a dicir.

A maneira máis común, é que sentan ó invitado, que neste caso fixéronllo a Farruco, e sempre o fan con moito agarimo cando se chega de visita.

Cando os visitou Farruco, xa pasaran as festas de San Martiño, e comenzaran coa matanza do porco.

Sempre están presentes alí neses días da matanza, os chourizos, as morcillas, as filloas que trouxeron todo deso para empeza-la comida, ó medio día.

Seguido lle serven un prato ben cheo de cocido que tiña espiñazo, parte da cacheira, con morro e orellas a reventar. Tiña tamén, lacón con grelos e garavanzos e tampouco non lle faltaba o caldo para quen o quería, que por outro lado, estaba ben sabroso.

Cando lle serven a Farruco, fano con un prato ben cheo, que eu diría que lle falta que lle poñeran as canizas, para que non caera a comida.

Digamos que o invitado ese día era de bo dente, pero despois das filloas, dos chourizos, das morcillas, e algo de pernil que tamén tiña, o invitado non dá xa para máis.

Pero Maripepa que era a dona da casa, non o perde de vista a Farruco. Cando o prato se comenza a baleirar, sen deixalo respirar ó invitado, para que no se negue a recibilo. Colle a espumadeira e enchello pronto de súpeto, ata sen preguntar.

Non muller, non quero máis, lle decía Farruco. Estou ben, xa é moito o que comín.

Cala home, se non comiches nada. Coma que está moi bo e aínda queda moito.

Ben muller e certo que está bo, pero xa non dou para máis, senón revento o bandullo.

Ti come, porque vai a sobrar dabondo para todos e senón vai para o porquiño. Non quero que quede nada.

Maripepa segue repetindo esto cada intre, e o home xa non daba para máis.

Manolo, dille ó seu home Maripepa. ¡Mira oh...!, mira para Farruco no lle gusta comida, xa non quere comer; deixa os garavanzos, as costelas.

Farruco, ¿Que che pasa, non tes fame ningunha ?. ¿Non lle gustou a comida?. Non sí. Lle preguntou Maripepa.

Si muller que está boa, pero non podo máis. É moita comida para mín.

¿Viches Manolo, eu xa cho dixen. Non lle gustou a comida.

Fágolle pronto unha tortilla. Si, si Farruco fágalla de seguidiña.

Muller por Deus me valla, a comidas está do mellor que hai, xa non podo máis, porque é moita.

Manolo escoita o que din entre os dous e cala, pero mira para o invitado de riollo, non tiña tanto en conta, o da comida, pero está atento, só cando baixa a copa de viño.

Colle a xarra, e volve enche-la copa de seguida, sen deixar que nunca que chegue ó fondo.

A muller lle sigue insistindo o invitado, ata que Manolo lle di: deixo tranquilo Maripepa, a
Farruco, xa che dixo que non quere máis cocido.

¡Entendiches...! Ben...

Boh... ¿Que esperas entonces para poñe-lo polbo, se queres que coma, Maripepa.

Agarda Manolo, que o estou quentando, que vai con cachelos.

Maripepa, fálalle a Manolo modiño, sen que se dese conta Farruco, case coma en segredo e lle di: nun descoido ponlle diante do nariz, un prato ben cheo con polbo e cachelos que está bo e baino a comer.

E en tanto Manolo lle dixo; aquí ten o pemento doce e este outro é o picante tamén. O aceite de oliva teno aquí, pero come canto queiras, sen ter ningunha vergonza, somos da familia. Non deixes que se enfríe.

Farruco non ten animo para negarse, e intenta metelo a dentro.

Maripepa a carón del, nin o deixa respirar para que o coma.

Ben Farruco, gústame velo comer, pero no toma nada. Sérvelle viño Manolo, que o tes morto de sede.

Neso tes razón muller, xa o ves. Anda e trae máis viño.

O home xa non daba máis. Morre se lle poñen outro prato, pero este tivo que metelo todo a dentro.

Ben Farruco, algo comeu, pero me parece que non lle gustou moito o que comeu, porque comía a modiño, pero agora vaille a gustar máis o que ven. Que lle vou a trae-lo poste. Fixen natillas e están moi boas.

Ponlle o pote ben cheo, lle di o home. Traelle unha culler das grandes que esa non leva nada.

O invitado xa perdeu a forza para negarse e intenta botar dúas culleradas ó bandullo, pero xa de veras non pode máis.

¡Ay, eso si que non lle di a muller. Pois non me vai a despreciar-las natillas, é o mellor prato que fixen hoxe.

Con un pouco de descaro e atrevemento a muller, colle á culler chea de natillas e metella na boca facendo forza coma se fai con un neno.

O seu home interrompeuna a Maripepa.

¡ Muller deixao tranquilo!. ¡Que coma o que queira !.

Aquí, gústanos que coma, pero non se lle obriga a ninguén.

Podes mellor seguir co outro prato, ¿ Ti non dixeches que tiñas torrexas?.

¡Ay!... sí home, vou por elas, non se levanten.

¿ Muller, que pasou entón coas filloas que non as trouxeches?.

Home as está facendo miña irma, para comela quentes.

Nun momento dado, o invitado que xa estoupaba, mira o reloxo, e se ergue da mesa con moita cerimonia, agradece e fuxe por fin.

Cando o ve marchar Manolo, lle díxo á muller, Case que se foi con fame Farruco, non quixera que fora a decir que non lle dimos de comer, non debía estar moi boa a comida para el.

Si, dixo Maripepa, non lle gustou a comida. Que pena, que lle fixen uns ovos revoltos con xamón curado, do mellor e nos se quedou para comelos.

Xosé María Manteiga

 

 

 

HARTURA EN LA MESA GALLEGA (traducción al castellano)


Este fue el viaje que caló muy fuerte en la vida de Farruco, que no se va a olvidar de él, por mucho tiempo.


¿Qué le pasó entonces, con el viaje de Farruco a Galicia eh?

Yo eso no lo sé, que fue lo que pasó, pero me contó un vecino de él, que de esas mesas gallegas vino espantado, con la comida que le hicieron comer. Mira bien, que en una mesa gallega, si no tienen que darte, no te invitan, pero si te invitan, vas a tener que comer bastante, aunque no quieras y sinó te lo harán comer como que hay Dios.

Cuando te dan de comer, lo hacen a reventar. De este modo, o vuelves harto a más no dar, o sino,  te matan.

Es cierto esto, no te sorprendas de lo que te voy a decir.

La manera más común , es que sientan al invitado, que en este caso se lo hicieron Farruco, y siempre lo hacen con mucho cariño cuando se llega de visita.

Cuando los visitó Farruco, ya habían pasado las fiestas de San Martiño(1), y habían comenzado con la matanza del cerdo.

Siempre están presentes allí en esos días de matanza, los chorizos, las morcillas, las filloas (2) que trajeron todo de eso para empezar la comida, al medio día.

Seguido le sirven un plato bien lleno de cocido que tenía espinazo, parte de la cabeza del cerdo, con hocico y orejas a reventar. Tenía también, lacón con grelos y garbanzos y tampoco no le faltaba el caldo para quien lo quería, que por otro lado, estaba bien sabroso.
Cuando le sirven a Farruco, hecho con un plato bien lleno, que yo diría que le falta que le pusieran las canizas (3) para que no cayera la comida.

Digamos que el invitado ese día era de buen diente, pero después de las filloas, de los chorizos, de las morcillas, y de algo de pernil, que también tenía, el invitado no da ya para más.

Pero Maripepa que era la dueña de casa, no lo pierde de vista a Farruco. Cuando el plato se empieza a vaciar , sin dejar respirar al invitado, para que no se niegue a recibirlo. Coge la espumadera y le llena el plato de pronto, hasta sin preguntar.

No mujer, no quiero más, le decía Farruco. Estoy bien, ya es mucho lo que comí.


Calla hombre, si no comiste nada. Coma que está muy bueno y todavía queda mucho.

Bien mujer es cierto que está bueno, pero ya no doy para más, sino reviento la barriga.

Tú come, porque va a sobrar suficiente para todos y sino va para el puerquito. No quiero que quede nada.

Maripepa sigue repitiendo esto a cada instante, y el hombre ya no daba para más.

Manolo, le dice a su esposo Maripepa: ¡Mira oh!, mira para Farruco no le gusta la comida, ya no quiere comer, deja los garbanzos, las costillas.

Farruco, ¿qué te pasa, no tienes hambre ninguna?


¿No le gustó la comida? No sí. Le preguntó Maripepa.

Si mujer que está buena, pero no puedo más. Es mucha comida para mi.

¿Viste Manolo?, yo ya te lo dije. No le gustó la comida.

Le hago pronto una tortilla. Si, si Farruco hacésela en seguidita.

Mujer por Dios me valga, la comida está de lo mejor que hay, ya no puedo más, porque es mucha.

Manolo escucha lo que dicen entre los dos y calla, pero mira para el invitado de reojo, no tenía tan en cuenta lo de la comida, pero está atento, sólo cuando baja la copa de vino.

Coge la jarra, y vuelve a llenar la copa en seguida, sin dejar que nunca llegue al fondo.

La mujer le sigue insistiendo al invitado, hasta que Manolo le dice: déjalo tranquilo Maripepa, a Farruco, ya te dijo que no quiere más cocido.

¡Entendiste...! Bien...


Boh...¿Qué esperas entonces para poner el pulpo, si quieres que coma, Maripepa.

Aguarda Manolo, que estoy calentando, que va con cachelos(4).

Maripepa, le habla a Manolo poco a poco, sin que se diese cuenta Farruco, casi como en secreto le dice: en un descuido ponle delante de la nariz, un plato bien lleno con pulpo y cachelos que está bueno y lo va a comer.


Y en tanto Manolo le dijo: aquí tienes el pimentón dulce y este otro es el picante también. El aceite de oliva lo tienes aquí, pero come cuanto quieras, sin tener ninguna vergüenza, somos de la familia. No dejes que se enfríe.


Farruco no tiene ánimo para negarse, y lo intenta meter dentro. Maripepa al lado de él, ni lo deja respirar para que lo coma.

Bien Farruco, me gusta verlo comer, pero no toma nada. Sírvele vino Manolo, que lo tienes muerto de sed.

En eso tienes razón mujer, ya lo ves. Anda y trae más vino.

El hombre ya no daba más. Muere si le ponen otro plato, pero este tuvo que meterlo todo adentro.

Bien Farruco, algo comió, pero me parece no le gustó mucho lo que comió, porque comía poco a poco, pero ahora le va a gustar más lo que viene. Que le voy a traer el postre. Hice natillas y están muy buenas.

Ponle el pote bien lleno, le dice el hombre. Tráele una cuchara de las grandes que esa no lleva nada.

El invitado ya perdió la fuerza para negarse e intentar tirar dos cucharadas a la barriga, pero ya de veras no puede más.

¡Ay!, eso si que no le dices a esta mujer. Pues no me vas a despreciar las natillas, es el mejor plato que hice hoy.

Con un poco de descaro y atrevimiento la mujer, toma la cuchara llena de natillas y se la mete en la boca haciendo fuerza como si fuera un niño.

Su marido la interrumpe a Maripepa.
¡Mujer déjalo tranquilo! ¡Que coma lo que quiera!

Aquí, nos gusta que coma, pero no se le obliga a nadie.

Puedes mejor seguir con otro plato, ¿tú no dijiste que tenías torrejas?

¡Ay!..., si hombre, voy por ellas, no se levanten.

 

¿Mujer, que pasó entonces con las filloas que no las trajiste?

Hombre, las está haciendo mi hermana, para comerlas calientes.

En un momento dado, el invitado que ya explotaba, mira el reloj, y se yergue de la mesa con mucha ceremonia, agradece y huye por fin.

Cuando lo ve marchar Manolo, le dijo a la mujer: casi que se fue con hambre Farruco, no quisiera que fuera a decir que no le dimos de comer, no debía estar muy buena la comida para él.

Si, dijo Maripepa, no le gustó la comida. Que pena, que le hice unos huevos revueltos con jamón curado, de lo mejor y nos quedó para comerlos.

Xosé María Manteiga 



(1) En las fiestas de San Martín en noviembre se faenan los cerdos para todo el año. De ahí el dicho "a cada chancho le llega su San Martín" ("a cada porco lle chega ó seu San Martiño")
(2) ver filloas de sangue de cocho en nuestra sección  Gastronomía Galega.
(3) caniza es una especie de armazón formado por tablas o varas de vimbio usadas para sujetar.

(4)según miña nai, autoridad de primera mano aunque mala memoria pasados 50 años que emigró, los cachelos eran las patatas (papa se le llamaba a la polenta) a las que se les sacaban los brotes para plantar y después se las pelaba. En los diccionarios figura como patata cocida.


Volver a "Galicia, unha terra de poetas"