Venta productos peluqueria, belleza y estetica Xpels
Venta ropa interior mujer Lintima
Uniforme laboral ropa trabajo Global Uniformes
Tiendas online Ecommerce ServiWebsi
Créditos para su tienda online

Galicia espallada

Unha recolleita da cultura galega

Literatura, historia, arte, música, gastronomía, galeguismo, tradicións, lendas, costumes, emigración

Á memoria de Manuela Viaño (1929-2013)

Manifiesto da Asamblea Nazonalista de Lugo - 17 de noviembre de 1918

"Velahí o que Vicente Risco nos enseñou fai 22 anos, cando era xefe dos nacionalistas galegos. Dous anos antes ( 17 e 18 de novembro de 1918) celebrárase en Lugo a xuntanza dos galeguistas, para redactaren o seu primeiro programa, e préviamente acordaron o siguente: 'Tendo Galiza todal-as caraiterísticas esenciaes d-unha nacionalidade, nós nomeámonos, d-hoxe para sempre, 'nacionalistas galegos' , xa que a verba 'rexionalismo' non recolle todal-as aspiracións nin encerra toda a intensidade dos noso problemas' "

Castelao - "Sempre en Galiza"

    En esta primera época de las Irmandades, su éxito sociológico es relativamente importante, aunque no consigan implantación fuera de la pequeña burguesía urbana. La indefinición ideológica también caracteriza esta etapa de 1916-1918, tal como preanuncia el mismo título del citado folleto de Villar Ponte ( 'Nacionalismo gallego. Nuestra afirmación regional' ) y como confirma la política seguida por las Irmandades: todavía en julio de 1917 se definen como regionalistas y mantienen intensas relaciones con los regionalistas catalanes, propiciando viajes de Cambó a Galicia y de galleguistas a Cataluña. Esta alianza catalana y la propia vocación electoral que las Irmandades heredan de la tradición solidaria y federal, impulsan su particiación en las elecciones municipales de 1917 y en las generales de 1918, con Lois Porteiro de candidato por Celanova. Los numerosos votos obtenidos no ocultaron el fracaso, que aconseja la rectificación de la línea política de las Irmandades. Rectificación que se produce en la I Asamblea de las Irmandades, celebrada en Lugo los días 17 y 18 de noviembre de 1918, donde se elabora una declaración fundamental en la historia del galleguismo.

  Os persoeiros das Irmandades da Fala reunidos en Asamblea magna tida na cidade de Lugo nos días 17 e 18 do mes da data para conquerir do Goberno da Súa Maxestade El-Rei a autonomía integral da Nación Galega e fixar nun programa concreto as que coidan testas solucións ós problemas que interesan dun xeito fondísimo á vida nacional da Galicia, aprobaron e sosteñen, co corazón ateigado de espranza e ollos postos no porvir da Nai Terra, as seguintes conclusións, que fan públicas para coñecimento e meditación do pobo galego nesta hora solemne do dealbar das nacionalidades que sinten tremelar a súa alma e fan xurdir a súa personalidade.
I. Previa

Bandeira de Galicia    Tendo Galicia todas as características esenciais de nacionalidade, nós nomeámonos, de hoxe para sempre, nacionalistas galegos, xa que a verba 'rexionalismo' non recolle todas as aspiracións nin encerra toda a intensidade dos nosos problemas.


  En el Manifiesto da Asamblea Nazonalista de Lugo quedó expresado el ideario del nacionalismo gallego que, partiendo de la Irmandade coruñesa, se vio beneficiado ya en esta primera asamblea luguesa con el aporte del grupo orensano, de tanta incidencia posterior en la evolución del nacionalismo ( Risco, Losada, Noguerol, Otero Pedraio ) ...

( Texto extractado de Historia de Galicia de Ramón Villares )

Di Castelao en Sempre en Galiza:

Sempre, sempre, lembrarei aquelas primeiras xuntanzas do ano 1918, cando comprobamos que, por falarmos en galego, podíamos discutir sen disputar. E sobor de todo aquel sentido afán de chamarnos "irmáns". Dividírase o galeguismo; pero difundírase. No hay dúbida de que era para xuntar a toda Galiza n-un anceio coleitivo de liberdade.